Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2801
Nhan đề: Tin học cơ bản và ứng dụng công nghệ sinh học 1 : Bài giảng và bài học
Tác giả: Trương, Thế Quang
Từ khoá: Tin sinh học
Tin học ứng dụng
Công nghệ sinh học
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2801
Bộ sưu tập: Công nghệ Sinh học_TSVL_BG

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1521_1_BG tin hoc co ban va ung dung CNSH 1_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sách201.04 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1521_2_BG tin hoc ca ban va ung dung CNSH 1_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: vài nét về chương trình MS excel6.62 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1521_3_BG tin hoc co ban va ung dung CNSH 1_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: áp dụng MS excel trong việc lấy mẫu4 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1521_4_BG tin hoc co ban va ung dung CNSH 1_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: áp dụng MS excel trong thống kê mô tả3.78 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1521_5_BG tin hoc co ban va ung dung CNSH 1_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: áp dụng MS excel trong thống kê suy lí6.37 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1521_6_BG tin hoc co ban va ung dung CNSH 1_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: áp dụng MS excel trong quy hoạch thực nghiệm và phân tích phương sai12.34 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1521_7_BG tin hoc co ban va ung dung CNSH 1_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: áp dụng MS excel trong phân tích tương quan và hồi quy5.08 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1521_8_BG tin hoc co ban va ung dung CNSH 1_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7: Phân tích dữ liệu bằng cách sử dụng Goal Seek và Solver2.47 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1521_9_BG tin hoc co ban va ung dung CNSH 1_Chuong 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 8: Phân tích phương sai hai yếu tố (có lặp)6.06 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.