Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2798
Nhan đề: Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học
Tác giả: Trương, Thế Quang
Từ khoá: Thiết bị truyền nhiệt
Thiết bị hóa lý
Thiết bị quang phổ
Thiết bị sắc ký
Thiết bị điện di
Thiết bị khối phổ
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2798
Bộ sưu tập: TSVL_Công nghệ Sinh học_GT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1520_1_Cac qua trinh va thiet bi CNSH_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sách201.75 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1520_2_Cac qua trinh va thiet bi CNSH_ĐCCT.pdf
  Giới hạn truy cập
Đề cương chi tiết5.1 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1520_3_Cac qua trinh va thiet bi CNSH_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Mở đầu1.92 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1520_4_Cac qua trinh va thiet bi CNSH_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Các quá trình và thiết bị cơ học38.93 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1520_5_Cac qua trinh va thiet bi CNSH_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt20.96 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1520_6_Cac qua trinh va thiet bi CNSH_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Các quá trình và thiết bị hóa lý16.17 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1520_7_Cac qua trinh va thiet bi CNSH_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Các quá trình và thiết bị hóa học, sinh hóa10.87 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1520_8_Cac qua trinh va thiet bi CNSH_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: Các quá trình và thiết bị trong phòng thí nghiệm CNSH4.55 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1520_9_Cac qua trinh va thiet bi CNSH_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7: Thiết bị quang phổ12.7 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1520_10_Cac qua trinh va thiet bi CNSH_Chuong 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 8: Thiết bị sắc ký4.17 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1520_11_Cac qua trinh va thiet bi CNSH_Chuong 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 9: Các thiết bị điện di4.77 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1520_12_Cac qua trinh va thiet bi CNSH_Chuong 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 10: Thiết bị khối phổ5.15 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.