Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27716
Nhan đề: Đề thi Tâm lý học và đạo đức nghề nghiệp - Lần 1 - HK1 (K26DU)
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng, Hương
Từ khoá: Tâm lý học và đạo đức nghề nghiệp
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Khoa Dược
Mô tả: Tâm lý học và đạo đức nghề nghiệp - Lần 1 - HK1 (K26DU)
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27716
Bộ sưu tập: Năm học 2020-2021_DT_Dược học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K226DU_TAM LY HOC VA DAO DUC NGHE NGHIEP_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Tâm lý học và đạo đức nghề nghiệp - Lần 1 - HK1 (K26DU)8.83 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.