Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27711
Nhan đề: Đề thi Thực hành Hóa sinh lâm sàng 1 - Lần 1 - HK1 (K25XN1,2)
Tác giả: Phạm Thị Mỹ, Tiên
Từ khoá: hóa sinh lâm sàng
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Khoa Điều dưỡng và kỹ thuật y học
Mô tả: Thực hành Hóa sinh lâm sàng 1 - Lần 1 - HK1 (K25XN1,2)
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27711
Bộ sưu tập: Năm học 2020-2021_DT_Kỹ thuật Xét nghiệm y học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K25Y-XN1,2_THUC HANH HOA SINH LAM SANG 1_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Thực hành Hóa sinh lâm sàng 1 - Lần 1 - HK1 (K25XN1,2)1.58 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.