Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27707
Nhan đề: Đề thi Dược lý dược lâm sàng (thực hành) - Lần 1 - HK1 (K25DU)
Tác giả: Huỳnh Nguyễn Thùy, Trang
Từ khoá: dược lý dược lâm sàng
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Khoa Dược
Mô tả: Dược lý dược lâm sàng (thực hành) - Lần 1 - HK1 (K25DU)
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27707
Bộ sưu tập: Năm học 2020-2021_DT_Dược học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K25DU_DUOC LY DUOC LAM SANG(TH)_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Dược lý dược lâm sàng (thực hành) - Lần 1 - HK1 (K25DU)6.58 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.