Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27227
Nhan đề: Mesoscale Analysis of Hydraulics
Tác giả: Xu, Weilin
Từ khoá: Hydraulics
High-head Dam
Cavitation Erosion
Aeration Protection
Energy Dissipation
Sediment Transport
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Springer Open
Tóm tắt: This open access book presents a series of complicated hydraulic phenomena and related mechanism of high-speed flows in head-head dam. According to the basic hydraulic theory, detailed experiments and numerical simulations, microscopic scale analysis on cavitation bubbles, air bubbles, turbulent eddy vortices and sand grains are examined systemically. These investigations on microscopic fluid mechanics, including cavitation erosion, aeration protection, air–water flow, energy dissipation and river-bed scouring, allow a deep understanding of hydraulics in high-head dams. This book provides reference for designers and researchers in hydraulic engineering, environment engineering and fluid mechanics.
Mô tả: xviii, 239 p. : ill ; DOI: doi.org/10.1007/978-981-15-9785-5 CC BY-NC
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27227
ISBN: 9789811597855
Bộ sưu tập: Kỹ thuật công trình xây dựng_TLNM_SACH

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA8622_2021_Book_MesoscaleAnalysisOfHydraulics.pdf
  Giới hạn truy cập
Mesoscale Analysis of Hydraulics17.23 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.