Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2587
Nhan đề: Giáo trình môn học quản lý chất thải rắn sinh hoạt
Tác giả: Nguyễn, Trung Việt
Trần, Thị Mỹ Diệu
Từ khoá: Chất thải rắn sinh hoạt
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2587
Bộ sưu tập: TSVL_Công nghệ Kỹ thuật Môi trường_GT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1584_1_Giao trinh QLCTRSH_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sách10.27 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1584_2_Giao trinh QLCTRSH_muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục71.16 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1584_3_Giao trinh QLCTRSH_chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Giới thiệu chung106.33 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1584_4_Giao trinh QLCTRSH_chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Nguồn phát sinh, thành phần, khối lượng và tính chất chất thải rắn sinh hoạt756.1 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1584_5_Giao trinh QLCTRSH_chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Quản lý chất thải tại nguồn579.45 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1584_6_Giao trinh QLCTRSH_chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Hệ thống thu gom, trung chuyển và vận chuyển3.04 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1584_7_Giao trinh QLCTRSH_chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Tái chế chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp sinh học571.38 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1584_8_Giao trinh QLCTRSH_chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: Tái chế chất thải rắn sinh hoạt bằng các phương pháp khác398.28 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1584_9_Giao trinh QLCTRSH_chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7: Bãi chôn lấp1.7 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.