Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/23851
Nhan đề: Business interpretation 1 (Đề 2) - K23N-GD2 - L2 - HK2
Tác giả: Khoa Ngoại Ngữ
Từ khoá: Business interpretation
Tiếng Anh
Phiên dịch
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại Ngữ, Trường Đại học Văn Lang
Mô tả: 7 tr., Nói
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/23851
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K23N-GD2_BUSINESS INTERPRETATION 1 (DE 2)_L2_HK2.pdf
  Giới hạn truy cập
Business interpretation 1 (Đề 2)_K23N-GD2_L2_HK21.71 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.