Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2246
Nhan đề: Nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt
Tác giả: Phạm Duy, Hồng
Lê, Ba
Từ khoá: Nhiệt lượng
Truyền nhiệt
Thiết bị trao đổi nhiệt
Năm xuất bản: 1998
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Sách được chia làm 2 phần nhiệt động học và truyền nhiệt. Phần 1 trình bày các khái nhiệm về nhiệt động, phương pháp tính nhiệt lượng, các định luật, quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng, … Phần 2 trình bày các khái niệm, công thức, lí luận của vấn đề truyền nhiệt gồm dẫn nhiệt, trao đổi nhiệt, sự truyền nhiệt nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2246
Bộ sưu tập: Kỹ thuật Nhiệt_TSVL_GT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA122_1_NHIET DONG KY THUAT VA TRUYEN NHIET_BIA.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sách3.68 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA122_2_NHIET DONG KY THUAT VA TRUYEN NHIET_LOI NOI DAU.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời nói đầu2.17 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA122_3_NHIET DONG KY THUAT VA TRUYEN NHIET_CHUONG 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Những khái niệm cơ bản và phương trình trạng thái của chất khí14.25 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA122_4_NHIET DONG KY THUAT VA TRUYEN NHIET_CHUONG 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Phương pháp tính nhiệt lượng8 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA122_5_NHIET DONG KY THUAT VA TRUYEN NHIET_CHUONG 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Định luật nhiệt động thứ nhất7.31 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA122_6_NHIET DONG KY THUAT VA TRUYEN NHIET_CHUONG 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Những quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng17.45 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA122_7_NHIET DONG KY THUAT VA TRUYEN NHIET_CHUONG 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Định luật nhiệt động thứ hai12.58 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA122_8_NHIET DONG KY THUAT VA TRUYEN NHIET_CHUONG 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Hơi nước20.03 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA122_9_NHIET DONG KY THUAT VA TRUYEN NHIET_CHUONG 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Lưu động của khí và hơi21.5 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA122_10_NHIET DONG KY THUAT VA TRUYEN NHIET_CHUONG 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Tiết lưu của khí và hơi. Sự hỗn hợp của các chất khí12.58 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA122_11_NHIET DONG KY THUAT VA TRUYEN NHIET_CHUONG 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Không khí ẩm16.25 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA122_12_NHIET DONG KY THUAT VA TRUYEN NHIET_CHUONG 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Nén khí và hơi9.92 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA122_13_NHIET DONG KY THUAT VA TRUYEN NHIET_CHUONG 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Chu trình máy làm lạnh12.35 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA122_14_NHIET DONG KY THUAT VA TRUYEN NHIET_CHUONG 12.pdf
  Giới hạn truy cập
Chu tình động cơ đốt trong14.9 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA122_15_NHIET DONG KY THUAT VA TRUYEN NHIET_CHUONG 13.pdf
  Giới hạn truy cập
Chu trình tua bin khí và động cơ phản lực14.14 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA122_16_NHIET DONG KY THUAT VA TRUYEN NHIET_CHUONG 14.pdf
  Giới hạn truy cập
Chu trình thiết bị động lực hơi nước16.71 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA122_17_NHIET DONG KY THUAT VA TRUYEN NHIET_CHUONG 15.pdf
  Giới hạn truy cập
Dẫn nhiệt32.93 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA122_18_NHIET DONG KY THUAT VA TRUYEN NHIET_CHUONG 16.pdf
  Giới hạn truy cập
Trao đổi nhiệt bằng đối lưu38.4 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA122_19_NHIET DONG KY THUAT VA TRUYEN NHIET_CHUONG 17.pdf
  Giới hạn truy cập
Trao đổi nhiệt bằng bức xạ18.94 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA122_20_NHIET DONG KY THUAT VA TRUYEN NHIET_CHUONG 18.pdf
  Giới hạn truy cập
Sự truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt24.4 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA122_21_NHIET DONG KY THUAT VA TRUYEN NHIET_PHU LUC.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục29.56 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA122_22_NHIET DONG KY THUAT VA TRUYEN NHIET_TAI LIEU THAM KHAO.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo698.44 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA122_23_NHIET DONG KY THUAT VA TRUYEN NHIET_MUC LUC.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục4.66 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.