Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2215
Nhan đề: Bài giảng kỹ thuật nhân giống cây trồng
Tác giả: Đinh Xuân, Lý
Từ khoá: Di truyền thực vật
Kỹ thuật nhân giống cây trồng
Thực vật
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Trình bày các vấn đề xoay quanh chọn tạo giống cây trồng. Vấn đề về cơ sở di truyền số lượng, nguồn gen thực vật cũng như các kĩ thuật lai giống cây trồng. Hướng dẫn các phương pháp lựa chọn và sản xuất giống cây trồng đảm bảo chất lượng đặc biệt là việc ứng dụng phương pháp công nghệ sinh học trong chọn tạo giống cây trồng.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2215
Bộ sưu tập: BG_Công nghệ Sinh học_Môn Kỹ thuật nhân giống cây trồng_Năm học 2007-2008

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA28_1_KY THUAT NHAN GIONG CAY TRONG_BIA.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sách1.67 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA28_2_KY THUAT NHAN GIONG CAY TRONG_CHUONG 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương mở đầu6.95 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA28_3_KY THUAT NHAN GIONG CAY TRONG_CHUONG 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Cơ sở di truyền số lượng trong chọn giống cây trồng31.29 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA28_4_KY THUAT NHAN GIONG CAY TRONG_CHUONG 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Nguồn gen thực vật trong chọn giống39.07 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA28_5_KY THUAT NHAN GIONG CAY TRONG_CHUONG 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Lai giống32.87 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA28_6_KY THUAT NHAN GIONG CAY TRONG_CHUONG 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chọn giống ưu thế lai29.64 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA28_7_KY THUAT NHAN GIONG CAY TRONG_CHUONG 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chọn giống đột biến và đa bội thể25.68 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA28_8_KY THUAT NHAN GIONG CAY TRONG_CHUONG 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Các phương pháp chọn lọc38.96 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA28_9_KY THUAT NHAN GIONG CAY TRONG_CHUONG 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Ứng dụng phương pháp công nghệ sinh học trong chọn tạo giống cây trồng.30.55 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA28_10_KY THUAT NHAN GIONG CAY TRONG_CHUONG 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Chọn giống chống sâu bệnh.24.86 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA28_11_KY THUAT NHAN GIONG CAY TRONG_CHUONG 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Đánh giá vật liệu chọn giống.16.03 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA28_12_KY THUAT NHAN GIONG CAY TRONG_CHUONG 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Phương pháp thí nghiệm trong chọn tạo giống23.74 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA28_13_KY THUAT NHAN GIONG CAY TRONG_CHUONG 12.pdf
  Giới hạn truy cập
Sản xuất giống và kĩ thuật sản xuất hạt giống70.61 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA28_14_KY THUAT NHAN GIONG CAY TRONG_TAI LIEU THAM KHAO.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo3.49 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.