Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2212
Nhan đề: Giáo trình môn học mạng lưới thoát nước
Tác giả: Nguyễn Trung, Việt
Trần Thị Mỹ, Diệu
Từ khoá: Mạng lưới thoát nước
Hệ thống thoát nước
Nước thải
Thiết kế mạng lưới thoát nước
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Giới thiệu về hệ thống thoát nước, các vật liệu cơ bản để thiết kế hệ thống thoát nước. Phân tích các giai đoạn, cách thức thiết kế mạng lưới thoát nước thải sinh hoạt và sản xuất. Trình bày một số công trình trên mạng lưới thoát nước, trạm bơm nước thải. Công tác quản lí mạng lưới thoát nước.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2212
Bộ sưu tập: TSVL_Công nghệ Kỹ thuật Môi trường_GT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA121_1_GIAO TRINH MON HOC MANG LUOI THOAT NUOC_BIA.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sách632.91 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA121_2_GIAO TRINH MON HOC MANG LUOI THOAT NUOC_MUC LUC.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục2.33 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA121_3_GIAO TRINH MON HOC MANG LUOI THOAT NUOC_CHUONG 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Giới thiệu chung về hệ thống thoát nước8.57 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA121_4_GIAO TRINH MON HOC MANG LUOI THOAT NUOC_CHUONG 2.1.pdf
  Giới hạn truy cập
Các tài liệu cơ bản để thiết kế hệ thống thoát nước thải sinh hoạt (phần 1)10.93 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA121_5_GIAO TRINH MON HOC MANG LUOI THOAT NUOC_CHUONG 2.2.pdf
  Giới hạn truy cập
Các tài liệu cơ bản để thiết kế hệ thống thoát nước thải sinh hoạt (phần 2)7.26 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA121_6_GIAO TRINH MON HOC MANG LUOI THOAT NUOC_CHUONG 3.1.pdf
  Giới hạn truy cập
Thiết kế mạng lưới thoát nước thải sinh hoạt và sản xuất (phần 1)7.83 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA121_7_GIAO TRINH MON HOC MANG LUOI THOAT NUOC_CHUONG 3.2.pdf
  Giới hạn truy cập
Thiết kế mạng lưới thoát nước thải sinh hoạt và sản xuất (phần 2)10.57 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA121_8_GIAO TRINH MON HOC MANG LUOI THOAT NUOC_CHUONG 3.3.pdf
  Giới hạn truy cập
Thiết kế mạng lưới thoát nước thải sinh hoạt và sản xuất (phần 3)8.31 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA121_9_GIAO TRINH MON HOC MANG LUOI THOAT NUOC_CHUONG 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Vật liệu và đường ống dùng cho mạng lưới thoát nước4.34 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA121_10_GIAO TRINH MON HOC MANG LUOI THOAT NUOC_CHUONG 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Những công trình trên mạng lưới thoát nước8.11 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA121_11_GIAO TRINH MON HOC MANG LUOI THOAT NUOC_CHUONG 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Xây dựng mạng lưới thoát nước6.41 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA121_12_GIAO TRINH MON HOC MANG LUOI THOAT NUOC_CHUONG 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Trạm bơm nước thải5.93 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA121_13_GIAO TRINH MON HOC MANG LUOI THOAT NUOC_CHUONG 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Quản lí mạng lưới thoát nước6.92 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA121_14_GIAO TRINH MON HOC MANG LUOI THOAT NUOC_CHUONG 9.1.pdf
  Giới hạn truy cập
Mạng lưới thoát nước mưa (phần 1)7.96 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA121_15_GIAO TRINH MON HOC MANG LUOI THOAT NUOC_CHUONG 9.2.pdf
  Giới hạn truy cập
Mạng lưới thoát nước mưa (phần 2)9.63 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA121_16_GIAO TRINH MON HOC MANG LUOI THOAT NUOC_CHUONG 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Mạng lưới thoát nước chung8.74 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.