Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2207
Nhan đề: Giáo trình môn học công nghệ sạch
Tác giả: Nguyễn Kim, Thanh
Từ khoá: Xử lý chất thải
Môi trường
Chất thải công nghiệp
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Trình bày các vấn đề về chất thải công nghiệp, nguồn gốc phát sinh, phương pháp xử lí. Phân tích công tác chuẩn bị, quy trình triển khai công nghệ sạch - giải pháp hợp lí cải thiện việc quản lí nguồn tài nguyên thiên nhiên và giảm thiểu ô nhiễm.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2207
Bộ sưu tập: TSVL_Công nghệ Kỹ thuật Môi trường_GT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA171_1_CONG NGHE SACH_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sách717.16 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA171_2_CONG NGHE SACH_Noi dung.pdf
  Giới hạn truy cập
Nội dung_mục lục1.13 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA171_3_CONG NGHE SACH_Noi dung III.pdf
  Giới hạn truy cập
Công nghệ sạch - một giải pháp hợp lý5.46 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA171_4_CONG NGHE SACH_Noi dung IV.pdf
  Giới hạn truy cập
Công tác chuẩn bị cho việc thanh tra công nghệ sạch11.19 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA171_5_CONG NGHE SACH_Noi dung V.pdf
  Giới hạn truy cập
Thực hiện thanh tra công nghệ sạch13.57 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA171_6_CONG NGHE SACH_Noi dung VI.pdf
  Giới hạn truy cập
Triển khai chương trình công nghệ sạch11.1 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA171_7_CONG NGHE SACH_Cong nghe sach va giam thieu o nhiem kinh nghiem cua Hong Kong.pdf
  Giới hạn truy cập
Công nghệ sạch và giảm thiểu ô nhiễm môi trường của Hồng Kông5.58 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA171_8_CONG NGHE SACH_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục1.82 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA171_9_CONG NGHE SACH_Cac bai bao.pdf
  Giới hạn truy cập
Các bài báo28.67 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA171_10_CONG NGHE SACH_Phan 2_Bai 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Quản lí môi trường công nghiệp: Sự xuất hiện việc quản lý môi trường trong công nghiệp.3.98 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA171_11_CONG NGHE SACH_Phan 2_Bai 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Quản lí môi trường công nghiệp: Ngăn ngừa chất thải, các khái niệm cơ bản4.43 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA171_12_CONG NGHE SACH_Phan 2_Bai 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Quản lí môi trường công nghiệp: Thực hiện dự án ngăn ngừa chất thải (WEP)5.04 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA171_13_CONG NGHE SACH_Phan 2_Bai 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Quản lí môi trường công nghiệp: Hệ thống quản lý môi trường (EMS)4.74 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA171_14_CONG NGHE SACH_Phan 2_Bai 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Quản lí môi trường công nghiệp: Làm thế nào triển khai một hệ thống quản lý môi trường4.27 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA171_15_CONG NGHE SACH_Phan 2_Bai 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Quản lí môi trường công nghiệp: Một mô hình cho việc quản lý và phân tích môi trường6.5 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA171_16_CONG NGHE SACH_Phan 2_Bai 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Quản lí môi trường công nghiệp: giới thiệu về quản lý chuỗi sản phẩm hợp nhât và đánh giá chu trình hoạt động9.64 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.