Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2110
Nhan đề: Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng
Tác giả: Vũ Ngọc, Linh
Vũ Thị Minh, Hằng
Đỗ Linh, Hiệp
Từ khoá: Ngân hàng
Tiền tệ
Tín dụng
Thanh toán
Năm xuất bản: 2001
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Trình bày các vấn đề về hệ thống ngân hàng trong nền kinh tế thị trường; chính sách tiền tệ và các công cụ của chính sách tiền tệ; nghiệp vụ phát hành tiền, kiểm soát và điều tiết tiền tệ; quản lý ngoại hối của ngân hàng trung ương; nghiệp vụ thanh tra giám sát các tổ chức tín dụng và kiểm soát nội bộ; tài sản của ngân hàng; các phương tiện thanh toán và dịch vụ ngân quỹ; tín dụng; ngân hàng quốc tế
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2110
Bộ sưu tập: TSVL_Tài chính Ngân hàng_GT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA23_1_GT NGHIEP VU NGAN HANG_BIA.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa414.39 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA23_2_GT NGHIEP VU NGAN HANG_LOI NOI DAU.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời nói đầu1.35 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA23_3_GT NGHIEP VU NGAN HANG_MUC LUC.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục1.28 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA23_4_GT NGHIEP VU NGAN HANG_CHUONG 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Hệ thống ngân hàng trong nền kinh tế thị trường14.08 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA23_5_GT NGHIEP VU NGAN HANG_CHUONG 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chính sách tiền tệ và các công cụ của chính sách tiền tệ15.5 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA23_6_GT NGHIEP VU NGAN HANG_CHUONG 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghiệp vụ phát hành tiền, kiểm soát và điều tiết tiền tệ12.28 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA23_7_GT NGHIEP VU NGAN HANG_CHUONG 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Quản lý ngoại hối của các ngân hàng trung ương14 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA23_8_GT NGHIEP VU NGAN HANG_CHUONG 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghiệp vụ thanh tra giám sát các tổ chức tín dụng và kiểm soạt nội bộ8.77 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA23_9_GT NGHIEP VU NGAN HANG_CHUONG 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài sản có và tài sản nợ của ngân hàng thương mại12.94 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA23_10_GT NGHIEP VU NGAN HANG_CHUONG 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Các phương tiện thanh toán và dịch vụ ngân quỹ17.68 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA23_11_GT NGHIEP VU NGAN HANG_CHUONG 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Tín dụng và chính sách tín dụng9.02 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA23_12_GT NGHIEP VU NGAN HANG_CHUONG 9_P1.pdf
  Giới hạn truy cập
Các loại tín dụng22.04 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA23_13_GT NGHIEP VU NGAN HANG_CHUONG 9_P2.pdf
  Giới hạn truy cập
Các loại tín dụng12.16 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA23_14_GT NGHIEP VU NGAN HANG_CHUONG 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Các hình thức đảm bảo tín dụng6.93 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA23_15_GT NGHIEP VU NGAN HANG_CHUONG 11_P1.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế. Phần 1: Nghiệp vụ thanh toán quốc tế22.38 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA23_16_GT NGHIEP VU NGAN HANG_CHUONG 11_P2.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế. Phần 2: Những hình thức tài trợ xuất nhập khầu chủ yếu10.84 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.