Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2078
Nhan đề: Quản lý chất thải rắn sinh hoạt
Tác giả: Trần Thị Mỹ, Diệu
Từ khoá: Chất thải rắn
Chất thải sinh hoạt
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Trình bày về các vấn đề Nguồn phát sinh và thành phần chất thải rắn đô thị, Tính chất lý học, hóa học và sinh học của chất thải rắn đô thị, Khối lượng, tốc độ phát sinh và thu gom chất thải rắn, Quản lý, phân loại, lưu trữ và xử lý chất thải rắn tại nguồn, Hệ thống thu gom chất thải rắn, Trung chuyển và vận chuyển, Xử lý chất thải rắn đô thị, Bãi chôn lấp, Công cụ pháp lý và chính sách quản lý chất thải rắn
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2078
Bộ sưu tập: TSVL_Công nghệ Kỹ thuật Môi trường_GT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA68_1_GT MON HOC QUAN LY CHAT THAI RAN SINH HOAT_BIA.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa384.93 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA68_2_GT MON HOC QUAN LY CHAT THAI RAN SINH HOAT_MUC LUC.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục2.66 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA68_3_GT MON HOC QUAN LY CHAT THAI RAN SINH HOAT_CHUONG 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Giới thiệu chung6.19 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA68_4_GT MON HOC QUAN LY CHAT THAI RAN SINH HOAT_CHUONG 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Nguồn phát sinh và thành phần chất thải rắn đô thị18.92 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA68_5_GT MON HOC QUAN LY CHAT THAI RAN SINH HOAT_CHUONG 3.1.pdf
  Giới hạn truy cập
Tính chất lý học, hóa học và sinh học của chất thải rắn đô thị18.79 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA68_6_GT MON HOC QUAN LY CHAT THAI RAN SINH HOAT_CHUONG 3.2.pdf
  Giới hạn truy cập
Tính chất lý học, hóa học và sinh học của chất thải rắn đô thị19.83 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA68_7_GT MON HOC QUAN LY CHAT THAI RAN SINH HOAT_CHUONG 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Khối lượng, tốc độ phát sinh và thu gom chất thải rắn14.88 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA68_8_GT MON HOC QUAN LY CHAT THAI RAN SINH HOAT_CHUONG 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Quản lý, phân loại, lưu trữ và xử lý chất thải rắn tại nguồn21.99 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA68_9_GT MON HOC QUAN LY CHAT THAI RAN SINH HOAT_CHUONG 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Hệ thống thu gom chất thải rắn13.9 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA68_10_GT MON HOC QUAN LY CHAT THAI RAN SINH HOAT_CHUONG 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Trung chuyển và vận chuyển14.81 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA68_11_GT MON HOC QUAN LY CHAT THAI RAN SINH HOAT_CHUONG 8.1.pdf
  Giới hạn truy cập
Xử lý chất thải rắn đô thị28.95 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA68_12_GT MON HOC QUAN LY CHAT THAI RAN SINH HOAT_CHUONG 8.2.pdf
  Giới hạn truy cập
Xử lý chất thải rắn đô thị28.92 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA68_13_GT MON HOC QUAN LY CHAT THAI RAN SINH HOAT_CHUONG 9.1.pdf
  Giới hạn truy cập
Bãi chôn lấp30.93 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA68_14_GT MON HOC QUAN LY CHAT THAI RAN SINH HOAT_CHUONG 9.2.pdf
  Giới hạn truy cập
Bãi chôn lấp25.18 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA68_15_GT MON HOC QUAN LY CHAT THAI RAN SINH HOAT_CHUONG 9.3.pdf
  Giới hạn truy cập
Bãi chôn lấp16.13 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA68_16_GT MON HOC QUAN LY CHAT THAI RAN SINH HOAT_CHUONG 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Công cụ pháp lý và chính sách quản lý chất thải rắn9.64 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA68_17_GT MON HOC QUAN LY CHAT THAI RAN SINH HOAT_TAI LIEU THAM KHAO.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo1.07 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.