Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2076
Nhan đề: Quản lý chất thải rắn công nghiệp cho cán bộ Kỹ thuật : Đào tạo ngắn hạn
Tác giả: Khoa Công nghệ & Quản lý Môi trường
Từ khoá: Xử lý chất thải
Chất thải rắn
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang ; Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Trình bày về các vấn đề Cơ sở lý thuyết liên quan trong quản lý chất thải rắn nguy hại, Định nghĩa, nguồn gốc và phân loại chất thải nguy hại, Thu gom lưu trữ và vận chuyển chất thải nguy hại, Sự lan truyền tích lũy trong môi trường và các khái niêm cơ bản về độc chất học, Giảm thiểu ô nhiễm, Đánh giá nguy cơ, đánh giá lựa chọn vị trí và loại nhà máy xử lý, Các phương pháp xử lý chất thải nguy hại
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2076
Bộ sưu tập: TSVL_Công nghệ Kỹ thuật Môi trường_GT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA67_1_QUAN LY CHAT THAI RAN CONG NGHIEP CHO CAN BO KY THUAT_BIA.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa888.6 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA67_2_QUAN LY CHAT THAI RAN CONG NGHIEP CHO CAN BO KY THUAT_MUC LUC.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục2.36 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA67_3_QUAN LY CHAT THAI RAN CONG NGHIEP CHO CAN BO KY THUAT_CHUONG 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Giới thiệu chung12.2 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA67_4_QUAN LY CHAT THAI RAN CONG NGHIEP CHO CAN BO KY THUAT_CHUONG 2.1.pdf
  Giới hạn truy cập
Cơ sở lý thuyết liên quan trong quản lý chất thải rắn nguy hại13.29 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA67_5_QUAN LY CHAT THAI RAN CONG NGHIEP CHO CAN BO KY THUAT_CHUONG 2.2.pdf
  Giới hạn truy cập
Cơ sở lý thuyết liên quan trong quản lý chất thải rắn nguy hại11.14 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA67_6_QUAN LY CHAT THAI RAN CONG NGHIEP CHO CAN BO KY THUAT_CHUONG 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Định nghĩa, nguồn gốc và phân loại chất thải nguy hại16.63 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA67_7_QUAN LY CHAT THAI RAN CONG NGHIEP CHO CAN BO KY THUAT_CHUONG 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Thu gom lưu trữ và vận chuyển chất thải nguy hại19.47 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA67_8_QUAN LY CHAT THAI RAN CONG NGHIEP CHO CAN BO KY THUAT_CHUONG 5.1.pdf
  Giới hạn truy cập
Sự lan truyền tích lũy trong môi trường và các khái niêm cơ bản về độc chất học21.97 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA67_9_QUAN LY CHAT THAI RAN CONG NGHIEP CHO CAN BO KY THUAT_CHUONG 5.2.pdf
  Giới hạn truy cập
Sự lan truyền tích lũy trong môi trường và các khái niêm cơ bản về độc chất học20.82 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA67_10_QUAN LY CHAT THAI RAN CONG NGHIEP CHO CAN BO KY THUAT_CHUONG 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Giảm thiểu ô nhiễm11.42 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA67_11_QUAN LY CHAT THAI RAN CONG NGHIEP CHO CAN BO KY THUAT_CHUONG 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Đánh giá nguy cơ, đánh giá lựa chọn vị trí và loại nhà máy xử lý13.46 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA67_12_QUAN LY CHAT THAI RAN CONG NGHIEP CHO CAN BO KY THUAT_CHUONG 8.1.pdf
  Giới hạn truy cập
Các phương pháp xử lý chất thải nguy hại16.94 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA67_13_QUAN LY CHAT THAI RAN CONG NGHIEP CHO CAN BO KY THUAT_CHUONG 8.2.pdf
  Giới hạn truy cập
Các phương pháp xử lý chất thải nguy hại20.45 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA67_14_QUAN LY CHAT THAI RAN CONG NGHIEP CHO CAN BO KY THUAT_TL THAM KHAO.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo1.4 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.