Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2070
Nhan đề: Ô nhiễm không khí
Tác giả: Phạm Thị, Anh
Từ khoá: Ô nhiễm
Không khí
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Trình bày về các vấn đề nhập môn ô nhiễm không khí, các ví dụ về vấn đề ô nhiễm không khí, sự phát thải, khái niệm về chất lương không khí, kế hoạch đo đạc, các phương pháp đo đạc, mô hình phát tán quy mô khu vực, xử lý số liệu, lập báo cáo và kiểm tra chất lượng. Tài liệu có kèm theo bài tập.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2070
Bộ sưu tập: TSVL_Công nghệ Kỹ thuật Môi trường_GT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA66_1_GIAO TRINH MON HOC O NHIEM KHONG KHI_BIA.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa6.12 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA66_2_GIAO TRINH MON HOC O NHIEM KHONG KHI_MUC LUC.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục4.64 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA66_3_GIAO TRINH MON HOC O NHIEM KHONG KHI_CHUONG 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Nhập môn ô nhiễm không khí18.95 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA66_4_GIAO TRINH MON HOC O NHIEM KHONG KHI_CHUONG 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Các ví dụ về vấn đề ô nhiễm không khí22.18 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA66_5_GIAO TRINH MON HOC O NHIEM KHONG KHI_CHUONG 3.1.pdf
  Giới hạn truy cập
Sự phát thải14.21 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA66_6_GIAO TRINH MON HOC O NHIEM KHONG KHI_CHUONG 3.2.pdf
  Giới hạn truy cập
Sự phát thải18.35 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA66_7_GIAO TRINH MON HOC O NHIEM KHONG KHI_CHUONG 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Khái niệm về chất lương không khí17.01 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA66_8_GIAO TRINH MON HOC O NHIEM KHONG KHI_CHUONG 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Kế hoạch đo đạc20.63 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA66_9_GIAO TRINH MON HOC O NHIEM KHONG KHI_CHUONG 6.1.pdf
  Giới hạn truy cập
Các phương pháp đo đạc22.36 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA66_10_GIAO TRINH MON HOC O NHIEM KHONG KHI_CHUONG 6.2.pdf
  Giới hạn truy cập
Các phương pháp đo đạc20.42 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA66_11_GIAO TRINH MON HOC O NHIEM KHONG KHI_CHUONG 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Mô hình phát tán quy mô khu vực22.47 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA66_12_GIAO TRINH MON HOC O NHIEM KHONG KHI_CHUONG 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Xử lý số liệu, lập báo cáo và kiểm tra chất lượng20.53 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA66_13_GIAO TRINH MON HOC O NHIEM KHONG KHI_BAI TAP.pdf
  Giới hạn truy cập
Bài tập2.92 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA66_14_GIAO TRINH MON HOC O NHIEM KHONG KHI_TAI LIEU THAM KHAO.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo729.85 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.