Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2067
Nhan đề: Giáo trình môn học cơ sở công nghệ môi trường
Tác giả: Trần Thị Mỹ, Diệu
Từ khoá: Xử lý chất thải
Công nghệ môi trường
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Giới thiệu một số khái niệm về nước thải, nước cấp, khí thải, chất thải, các cơ sở của quá trình xử lý lý học, xử lý hóa học, xử lý lý hóa, xử lý sinh học, một số sơ đồ xử lý công nghệ môi trường và cơ sở lựa chọn công nghệ xử lý môi trường
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2067
Bộ sưu tập: TSVL_Công nghệ Kỹ thuật Môi trường_GT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA48_1_GIAO TRINH MON HOC CO SO CONG NGHE MOI TRUONG_BIA.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa1.39 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA48_2_GIAO TRINH MON HOC CO SO CONG NGHE MOI TRUONG_MUC LUC.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục1.81 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA48_3_GIAO TRINH MON HOC CO SO CONG NGHE MOI TRUONG_GIOI THIEU CHUONG TRINH.pdf
  Giới hạn truy cập
Giới thiệu chương trình6.45 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA48_4_GIAO TRINH MON HOC CO SO CONG NGHE MOI TRUONG_CHUONG 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Giới thiệu chung4.54 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA48_5_GIAO TRINH MON HOC CO SO CONG NGHE MOI TRUONG_CHUONG 2.1.pdf
  Giới hạn truy cập
Cơ sở các quá trình xử lý lý học13.82 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA48_6_GIAO TRINH MON HOC CO SO CONG NGHE MOI TRUONG_CHUONG 2.2.pdf
  Giới hạn truy cập
Cơ sở các quá trình xử lý lý học19.01 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA48_7_GIAO TRINH MON HOC CO SO CONG NGHE MOI TRUONG_CHUONG 2.3.pdf
  Giới hạn truy cập
Cơ sở các quá trình xử lý lý học4.28 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA48_8_GIAO TRINH MON HOC CO SO CONG NGHE MOI TRUONG_CHUONG 2.4.pdf
  Giới hạn truy cập
Cơ sở các quá trình xử lý lý học1.81 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA48_9_GIAO TRINH MON HOC CO SO CONG NGHE MOI TRUONG_CHUONG 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Cơ sở các quá trình xử lý hóa học11.59 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA48_10_GIAO TRINH MON HOC CO SO CONG NGHE MOI TRUONG_CHUONG 4.1.pdf
  Giới hạn truy cập
Cơ sở các quá trình xử lý lý hóa10.67 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA48_11_GIAO TRINH MON HOC CO SO CONG NGHE MOI TRUONG_CHUONG 4.2.pdf
  Giới hạn truy cập
Cơ sở các quá trình xử lý lý hóa12.71 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA48_12_GIAO TRINH MON HOC CO SO CONG NGHE MOI TRUONG_CHUONG 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Cơ sở các quá trình xử lý sinh học14.38 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA48_13_GIAO TRINH MON HOC CO SO CONG NGHE MOI TRUONG_CHUONG 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Một số sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý môi trường5.4 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA48_14_GIAO TRINH MON HOC CO SO CONG NGHE MOI TRUONG_CHUONG 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Cơ sở lựa chọn công nghệ xử lý công nghệ môi trường2.15 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA48_15_GIAO TRINH MON HOC CO SO CONG NGHE MOI TRUONG_TAI LIEU THAM KHAO.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo868.55 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.