Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1961
Nhan đề: Thực hành tiến hóa - đa dang sinh học
Tác giả: Trần Minh, Tâm
Mai Thị Hồng, Thái
Từ khoá: Sinh học
Tiến hóa
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Trình bày về các vấn đề Đa dạng về hệ sinh thái, Đa dạng về di truyền, Đa dạng về hệ sinh thái biển Việt Nam, Đa dạng thành phần loài thực vật, Đa dạng thành phần loài động vật
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1961
Bộ sưu tập: TSVL_Công nghệ Sinh học_GT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA72_1_THUC HANH TIEN HOA - DA DANG SINH HOC_BIA.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa346.96 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA72_2_THUC HANH TIEN HOA - DA DANG SINH HOC_BAI 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Đa dạng về hệ sinh thái998.57 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA72_3_THUC HANH TIEN HOA - DA DANG SINH HOC_BAI 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Đa dạng về di truyền1.41 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA72_4_THUC HANH TIEN HOA - DA DANG SINH HOC_BAI 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Đa dạng về hệ sinh thái biển Việt Nam1.3 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA72_5_THUC HANH TIEN HOA - DA DANG SINH HOC_BAI 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Đa dạng thành phần loài thực vật994.29 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA72_6_THUC HANH TIEN HOA - DA DANG SINH HOC_BAI 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Đa dạng thành phần loài động vật3.86 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.