Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1951
Nhan đề: Giáo trình thực hành: Công nghệ sinh học động vật
Tác giả: Khoa Công nghệ sinh học
Từ khoá: Công nghệ sinh học
Động vật
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Trình bày về vất đề xác định hoạt tính hocmom Ganadotropine và ứng dựng trong công nghệ gây siêu bài noãn, môi trường pha loãng trong công nghệ sản xuất tinh động lạnh và tinh cọng rạ, ứng dụng Ganadotropine trong quá trình gây động dục dồng pha phục vụ cho công nghệ cấy truyền phôi
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1951
Bộ sưu tập: TSVL_Công nghệ Sinh học_GT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA61_1_GIAO TRINH THUC HANH CONG NGHE SINH HOC DONG VAT_BIA.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa805.65 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA61_2_GIAO TRINH THUC HANH CONG NGHE SINH HOC DONG VAT_BAI 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Xác định hoạt tính hocmom Ganadotropine và ứng dựng trong công nghệ gây siêu bài noãn1.89 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA61_3_GIAO TRINH THUC HANH CONG NGHE SINH HOC DONG VAT_BAI 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Môi trường pha loãng trong công nghệ sản xuất tinh động lạnh và tinh cọng rạ2.77 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA61_4_GIAO TRINH THUC HANH CONG NGHE SINH HOC DONG VAT_BAI 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Ứng dụng Ganadotropine trong quá trình gây động dục dồng pha phục vụ cho công nghệ cấy truyền phôi1.4 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.