Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/18613
Nhan đề: Impact Energy Consumption of High-Volume Rubber Concrete with Silica Fume
Tác giả: Li, Hai-long
Xu, Ying
Chen, Pei-yuan
Ge, Jin-jin
Wu, Fan
Từ khoá: Mechanical properties
Rubber
Impact tests
Splitting
Concretes
Aggregates
Polyvinyl alcohol
Energy
Load bearing elements
Impact strength
Silica fume
Concrete mixing
Construction
Tensile strength
Masonry
Energy absorption
Civil engineering
Silicon dioxide
Elasticity
Bond strength
Impact resistance
Reinforced concrete
Cement
Energy consumption
Portland cements
Compressive strength
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Hindawi Limited
Tóm tắt: Adding rubber to concrete aims to solve the environmental pollution problem caused by waste rubber and to improve the energy absorption and impact resistance of concrete. In this paper, recycled rubber particles were used to replace fine aggregates in Portland cement concrete to combine the elasticity of rubber with the compression resistance of concrete. Fine aggregates in the concrete mixes were partially replaced with 0%, 20%, 40%, and 60% rubber by volume, and the cement in the concrete mixes was replaced with 0%, 5%, and 10% of silica fume by mass. The properties of the concrete specimens were examined through compressive strength, splitting tensile strength, flexural loading, and rebound tests. Results show that the compressive strength of concrete and the splitting tensile strength decreased to 11.81 and 1.31 MPa after adding silica fume to enhance the strength 37.8% and 23.7%, respectively, and the dosage of rubber was 60%. With the addition of rubber, the impact energy of rubberized concrete was 2.39 times higher than that of ordinary concrete, while its energy absorption capacity was 9.46% higher. The addition of silica fume increased its impact energy by 3.06 times, but the energy absorption capacity did not change significantly. In summary, the RC60SF10 can be used on non-load-bearing structures with high impact resistance requirements. A scanning electron microscope was used to examine and analyze the microstructural properties of rubberized concrete.
Mô tả: Hindawi Advances in Civil Engineering Volume 2019, Article ID 1728762, 11 pages https://doi.org/10.1155/2019/1728762
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/18613
ISSN: 1687-8086
1687-8094 (eISSN)
Bộ sưu tập: Bài báo_lưu trữ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH1287_TCCN_Impact Energy Consumption of High-Volume.pdf
  Giới hạn truy cập
Impact Energy Consumption of High-Volume Rubber Concrete with Silica Fume5.07 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.