Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/18609
Nhan đề: Identifying Factors Affecting the Sustainability of Water Environment Treatment Public-Private Partnership Projects
Tác giả: Li, Huimin
Xia, Qing
Wen, Shiping
Wang, Lunyan
Lv, Lelin
Từ khoá: Research methodology
Project management
Scientometrics
Civil engineering
Society
Private sector
Indicators
Factor analysis
Sustainable development
Methods
Infrastructure
Resource management
Economics
Efficiency
Environmental aspects
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Hindawi Limited
Mô tả: "Hindawi; Advances in Civil Engineering; Volume 2019, Article ID 7907234, 15 pages; https://doi.org/10.1155/2019/7907234"
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/18609
ISSN: 1687-8086
1687-8094 (eISSN)
Bộ sưu tập: Bài báo_lưu trữ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH1284_TCCN_Identifying Factors Affecting.pdf
  Giới hạn truy cập
Identifying Factors Affecting the Sustainability of Water Environment Treatment Public-Private Partnership Projects1.32 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.