Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1554
Nhan đề: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu xử lý Cod, Nitơ bằng quá trình bùn hoạt tính tăng trưởng dính bám cố định cho nước thải chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền
Tác giả: Nguyễn, Trung Việt
Võ, Thị Hồng Nhung
Từ khoá: Bùn hoạt tính
Nước thải
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: This study stimulates an attached growth process in which activated sludge fixes on the surface of random packs that is filled in the tank. The slime layer which develops on the media in the tank allows to form a biofilm of three zones, aerobic, anaerobic, and anoxic. The characteristic of Binh Dien Whole Sale Market‟s wastewater contains (1) CODt ranging from 700 – 1.120 mg/L; (2) CODs ranging from 800 – 1.160 mg/L; (3) BOD5 ranging from 782 – 1.216 mg/L with the BOD5/CODt ratio of 85 – 95%; (4) N_NH4+ ranging from 100 – 200 mg/L; (5) alkalinity of 400 – 600 mg CaCO3/L; (6) TDS of 4.120 – 5.110 mg CaCO3/L; (7) Cl- of 1.800 – 2.200 mg/L. The study on factors affecting the efficiency of substrate and nitrogen removal by applying attached growth process at the organic loading rate of 2.5 – 3.5 kgCOD/m3.day shows the CODt removal efficiency of 80 – 87% which accounted for the CODt decreases from 700 -1.120 mg/L to 144 – 96 mg/L, N_NH+4 removal efficiency of 56 – 75% which accounted for the N_NH+4 decreases from 100 - 200 mg/L to 82 - 52 mg/L; and N_NO-3 removal efficiency of 70 – 76% which accounted for the N_NO-3 decreases to 60 – 24 mg/L. At the ammonia loading rate of 0,2 – 0,4 kgN-NH+4/m3.day, ammonia removal efficiency reaches 85 – 95% which accounted for the N_NH+4 decreases from 100 - 200 mg/L to 19 – 6 mg/L, however, there is a need to control alkalinity by adding 130 mg NaHCO3 per liter of wastewater. At the DO of 3,0 – 4,0 mgO2/L, the removal efficiency of N_NH4+ and N_NO3- are 91 – 95% and 85 – 90%, respectively. In this technology, HRT must be reduced from 19hrs to 12hrs while alkalinity must be added to hasten the nitrification rate.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1554
Bộ sưu tập: Năm 2016_MT_LV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV52_1_Vo Thi Hong Nhung_Bia luan van.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa luận văn thạc sĩ233.86 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV52_2_Vo Thi Hong Nhung_Ban giai trinh.pdf
  Giới hạn truy cập
Bản giải trình các nội dung chỉnh sửa luận văn thạc sĩ486.24 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV52_3_Vo Thi Hong Nhung_Loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn132.84 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV52_4_Vo Thi Hong Nhung_Tom tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Tóm tắt84.55 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV52_5_Vo Thi Hong Nhung_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục436.33 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV52_6_Vo Thi Hong Nhung_Danh muc bang.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh sách bảng443.62 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV52_7_Vo Thi Hong Nhung_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chuong 1: Giới thiệu chung271.49 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV52_8_Vo Thi Hong Nhung_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chuong 2: Tổng quan687.07 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV52_9_Vo Thi Hong Nhung_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu454.87 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV52_10_Vo Thi Hong Nhung_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chuong 4: Kết quả và thảo luận1.09 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV52_11_Vo Thi Hong Nhung_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chuong 5: Kết luận và kiến nghị254.15 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV52_12_Vo Thi Hong Nhung_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo396.65 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.