Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1549
Nhan đề: Nghiên cứu xử lý chất thải phát sinh từ các quán cà phê thuộc chuỗi cà phê Trung Nguyên
Tác giả: Lê, Thị Kim Oanh
Phan, Huy Cường
Từ khoá: Xử lý chất thải
Cà phê
Cà phê Trung Nguyên
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Với mục tiêu là mở rộng chuỗi cà phê đáp ứng tiêu chí chất lượng thân thiện môi trường, một trong những định hướng của Tập đoàn cà phê Trung Nguyên là kiểm soát hiệu quả lượng chất thải rắn phát sinh trong quá trình vận hành chuỗi cà phê. Do đó, nghiên cứu này được thực hiện nhằm xây dựng giải pháp quản lý bền vững chất thải phát sinh từ chuỗi cà phê Trung Nguyên.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1549
Bộ sưu tập: Năm 2016_MT_LV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV49_1_Phan Huy Cuong_Bia luan van.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa luận văn thạc sĩ159.86 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV49_2_Phan Huy Cuong_Ban giai trinh.pdf
  Giới hạn truy cập
Bản giải trình các nội dung chỉnh sửa luận văn thạc sĩ130.87 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV49_3_Phan Huy Cuong_Loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn82.03 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV49_4_Phan Huy Cuong_Tom tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Tóm tắt112.08 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV49_5_Phan Huy Cuong_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục181.55 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV49_6_Phan Huy Cuong_Danh muc bang.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh sách bảng113.91 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV49_7_Phan Huy Cuong_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chuong 1: Giới thiệu chung123.87 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV49_8_Phan Huy Cuong_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chuong 2: Tổng quan546.25 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV49_9_Phan Huy Cuong_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu416.59 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV49_10_Phan Huy Cuong_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chuong 4: Kết quả và thảo luận437.36 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV49_11_Phan Huy Cuong_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chuong 5: Kết luận và kiến nghị84.61 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV49_12_Phan Huy Cuong_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo92.53 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV49_13_Phan Huy Cuong_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục195.86 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.