Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1545
Nhan đề: Nghiên cứu xác định điều kiện tối ưu của quá trình Nitrate hóa cho nước thải sơ chế mủ cao su
Tác giả: Lê, Thị Kim Oanh
Mang, Thị Lan Anh
Từ khoá: Nitrate hóa
Nước thải
Mủ cao su
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện trên 3 mô hình bùn hoạt tính hiếu khí tăng trưởng lơ lửng dạng liên tục có kích thước giống nhau. Mỗi mô hình bao gồm 2 ngăn: ngăn thổi khí và ngăn lắng. Nước thải cao su được lấy tại trạm xử lý nước thải của của Xí nghiệp Cơ khí Chế biến cao su Tây Ninh. Các yếu tố cần nghiên cứu bao gồm nồng độ amoni đầu vào, thời gian lưu nước và tỷ lệ COD/N-NH4+. Kết quả nghiên cứu đạt được cho thấy hiệu quả xử lý N-NH4+ đạt giá trị cao nhất khi nồng độ N-NH4+ đầu vào khoảng 200 mg/L. Hiệu quả xử lý N-NH4+ đạt được lên đến 82,2% tương ứng với nồng độ N-NH4+ giảm xuống còn 35,6 mg/L và hiệu quả xử lý COD đạt được 77% tương ứng với nồng độ COD trước xử lý là 646 mg/L xuống còn 149 mg/L. Khi tăng nồng độ N-NH4+ đầu vào > 300 mg/L thì hiệu quả xử lý giảm đi đáng kể, hiệu quả xử lý N-NH4 + chỉ đạt khoảng 61% và hiệu quả xử lý COD cũng chỉ đạt 61,7%. Điều này cho thấy khi nồng độ N-NH4+ càng tăng thì hiệu quả xử lý N-NH4+ và COD càng giảm. Với nồng độ N-NH4+ đầu vào tối ưu là 200 mg/L thì thơi gian lưu nước khoảng 7 giờ là phù hợp nhất, cho hiệu quả xử lý N-NH4+ lên đến 84,5% và hiệu quả xử lý COD lên đến 85,5%. Khi thời gian lưu nước ≤ 4 giờ thì hiệu quả xử lý N-NH4+ và COD của quá trình giảm đi đáng kể. Trong nghiên cứu xác định tỷ lệ COD/ N-NH4+ tối ưu cho thấy với tỷ lệ COD/N-NH4+ = 3 thì hiệu quả xử lý N-NH4+ đạt giá trị cao nhất là 71,5% tương ứng với nồng độ N-NH4+ trước xử lý là 200 mg/L xuống còn 57 mg/L và hiệu quả xử lý COD đạt 78% tương ứng với nồng độ COD trước xử lý là 600 mg/L xuống còn 132 mg/L. Tuy nhiên, khi tỷ lệ COD/N-NH4+ > 7 thì hiệu quả xử lý giảm đáng kể.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1545
Bộ sưu tập: Năm 2016_MT_LV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV46_1_Mang Thi Lan Anh_Bia luan van.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa luận văn thạc sĩ149.6 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV46_2_Mang Thi Lan Anh_Ban giai trinh.pdf
  Giới hạn truy cập
Bản giải trình các nội dung chỉnh sửa luận văn thạc sĩ281.43 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV46_3_Mang Thi Lan Anh_Tom tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn128.46 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV46_4_Mang Thi Lan Anh_Loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Tóm tắt113.86 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV46_5_Mang Thi Lan Anh_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục307.61 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV46_6_Mang Thi Lan Anh_Danh muc bang.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh sách bảng256.62 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV46_7_Mang Thi Lan Anh_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chuong 1: Giới thiệu chung268.75 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV46_8_Mang Thi Lan Anh_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chuong 2: Tổng quan543.95 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV46_9_Mang Thi Lan Anh_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu500.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV46_10_Mang Thi Lan Anh_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chuong 4: Kết quả và thảo luận776.17 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV46_11_Mang Thi Lan Anh_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chuong 5: Kết luận và kiến nghị161.3 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV46_12_Mang Thi Lan Anh_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo239.43 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV46_13_Mang Thi Lan Anh_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục358.02 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.