Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1541
Nhan đề: Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp công nghệ nhằm quản lý chất thải rắn bền vững trong trường học
Tác giả: Lê, Thị Kim Oanh
Đoàn, Quang Minh
Từ khoá: Chất thải rắn
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Đề tài được thực hiện nhằm đề xuất các giải pháp công nghệ phục vụ quản lý bền vững chất thải rắn tại trường học thông qua (1) khảo sát hiện trạng phát sinh chất thải rắn tại trường học; (2) tuyên truyền phân loại chất thải rắn tại nguồn; (3) vận hành mô hình thí điểm để chế biến chất thải thực phẩm thành compost. Kết quả khảo sát hiện trạng phát sinh chất thải rắn tại 04 trường học thí điểm ở thành phố Hồ Chí Minh (, Trường THCS Âu Lạc, Trường Tiểu học Đống Đa, Trường Tiểu học Phù Đổng Trường Tiểu học Trần Quang Vinh) cho thấy thành phần chủ yếu chất thải trong trường học là các loại chất thải phế liệu như vỏ chai nhựa, vỏ lon nhôm, vỏ hộp sữa, giấy (chiếm 58,3-65,3%) còn lại là chất thải thực phẩm (15,6 – 25%). Tốc độ phát sinh tổng chất thải rắn trung bình là 0,25 kg/học sinh.ngày, trong đó tốc độ phát sinh chất thải thực phẩm là 0,09 kg/học sinh.ngày. Kết quả đánh giá hiệu quả của việc tuyên truyền phân loại chất thải tại trường học cho thấy các loại chất thải có thể tái chế (ví dụ như vỏ chai nhựa, vỏ lon nhôm, vỏ hộp sữa, giấy) được học sinh nhận biết và phân loại đúng (trên 51,7% học sinh), chất thải thực phẩm là loại chất thải được phân loại đúng thấp nhất, chỉ có 27,4 – 28,7% học sinh phân loại đúng. Sau 2 tuần triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn trong trường học, hiệu quả thu hồi chất thải hữu cơ dễ phân hủy từ thùng phân loại CTHCDPH dao động 28,7-43,8%, trung bình 35,8%, chất thải phế liệu có thể thái chế thu hồi được chủ yếu là vỏ chai nhựa, vỏ lon nhôm, vỏ hộp sữa, giấy trung bình từ 10,1 – 29,6%.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1541
Bộ sưu tập: Năm 2016_MT_LV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV44_1_Doan Quang Minh_Bia luan van.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa luận văn thạc sĩ274.02 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV44_2_Doan Quang Minh_Ban giai trinh.pdf
  Giới hạn truy cập
Bản giải trình các nội dung chỉnh sửa luận văn thạc sĩ433.33 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV44_3_Doan Quang Minh_Loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn221.3 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV44_4_Doan Quang Minh_Tom tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Tóm tắt309.6 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV44_5_Doan Quang Minh_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục316.86 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV44_6_Doan Quang Minh_Danh sach bang.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh sách bảng325.18 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV44_7_Doan Quang Minh_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chuong 1: Giới thiệu chung334.89 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV44_8_Doan Quang Minh_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chuong 2: Tổng quan892.63 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV44_9_Doan Quang Minh_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu1.92 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV44_10_Doan Quang Minh_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chuong 4: Kết quả và thảo luận1.55 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV44_11_Doan Quang Minh_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chuong 5: Kết luận và kiến nghị254.77 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV44_12_Doan Quang Minh_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo456.34 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV44_13_Doan Quang Minh_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục1.26 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.