Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1532
Nhan đề: Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ UASB xử lý chất hữu cơ trong nƣớc thải bệnh viện Đa Khoa
Tác giả: Nguyễn, Thị Phương Loan
Trần, Thị Minh Thương
Từ khoá: Công nghệ UASB
Nước thải
Bệnh viện Đa Khoa
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: "Trong luận văn này, mô hình UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) được nghiên cứu xử lý nước thải bệnh viện đa khoa. Nghiên cứu tập trung vào ảnh hưởng của thời gian lưu nước (HRT) đến hiệu quả xử lý COD trong hệ thống UASB. Nghiên cứu được thực hiện trên 3 mô hình pilot (16,5 lít): mô hình UASB bùn Septic, mô hình bùn Septic đã hoạt tính và mô hình UASB bùn hạt. Vào giai đoạn khởi động (6 giờ) mô hình UASB bùn Septic được vận hành tại bệnh viện An Bình, sau đó dừng lại; nghiên cứu được tiếp tục nghiên cứu tại bệnh viện Vạn Hạnh với mô hình UASB bùn Septic đã hoạt tính và bùn hạt. khi đạt trạng thái ổn định, hai mô hình UASB bùn Septic đã hoạt tính và bùn hạt tiếp tục được nghiên cứu tại thời gian lưu nước 4 giờ và 2 giờ."
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1532
Bộ sưu tập: Năm 2016_MT_LV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV40_1_Tran Thi Minh Thuong_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa luận văn thạc sĩ209.03 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV40_2_Tran Thi Minh Thuong_Ban giai trinh.pdf
  Giới hạn truy cập
Bản giải trình các nội dung chỉnh sửa luận văn thạc sĩ199.64 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV40_3_Tran Thi Minh Thuong_Loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn119.54 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV40_4_Tran Thi Minh Thuong_Tom tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Tóm tắt123.85 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV40_5_Tran Thi Minh Thuong_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục156.22 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV40_6_Tran Thi Minh Thuong_Danh muc.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh sách bảng160.71 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV40_7_Tran Thi Minh Thuong_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Giới thiệu chung175.11 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV40_8_Tran Thi Minh Thuong_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Tổng quan528.63 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV40_9_Tran Thi Minh Thuong_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu555.36 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV40_10_Tran Thi Minh Thuong_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Kết quả và thảo luận315.24 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV40_11_Tran Thi Minh Thuong_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Kết luận và kiến nghị223.9 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV40_12_Tran Thi Minh Thuong_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo152.34 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV40_13_Tran Thi Minh Thuong_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục443.74 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.