Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1527
Nhan đề: Nghiên cứu tái chế bùn thải phát sinh từ trạm xử lý nƣớc thải của nhà máy sơ chế mủ cao su
Tác giả: Nguyễn, Thị Phương Loan
Phạm, Thị Kim Ngân
Từ khoá: Tái chế bùn thải
Nhà máy sơ chế mủ Cao su
Xử lý nước thải
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Nhà máy sơ chế mủ cao su Xuân Lập với lưuượng nước thải của trạm xử lý nước thải là 1.200 m3/ngđ, trạm xử lý nước thải phát sinh khoảng 600 tấn bùn/năm. Thành phần bùn thải có hàm lượng các chất dinh dưỡng (P2O5 và Ntổng) rất cao và nồng độ các kim loại nặng rất thấp vì thế nguồn nguyên liệu này có thể tận dụng để chế biến phân bón nhƣng hiện nay nhà máy đang phải bỏ ra một chi phí rất lớn khoảng 900 triệu đồng/năm để xử lý. Trên quan điểm phát triển công nghiệp bền vững, tái chế bùn thải để tạo thành các sản phẩm phân bón đƣợc nghiên cứu bằng hai quá trình compost và vermicompost.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1527
Bộ sưu tập: Năm 2016_MT_LV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV37_1_Pham Thi Kim Ngan_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa luận văn thạc sĩ221.46 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV37_2_Pham Thi Kim Ngan_Ban giai trinh.pdf
  Giới hạn truy cập
Bản giải trình các nội dung chỉnh sửa luận văn thạc sĩ204.8 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV37_3_Pham Thi Kim Ngan_Loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn148.84 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV37_4_Pham Thi Kim Ngan_Tom tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Tóm tắt154.97 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV37_5_Pham Thi Kim Ngan_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục234.43 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV37_6_Pham Thi Kim Ngan_Danh muc.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh sách bảng252.65 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV37_7_Pham Thi Kim Ngan_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Giới thiệu chung232.2 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV37_8_Pham Thi Kim Ngan_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Tổng quan629.55 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV37_9_Pham Thi Kim Ngan_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu754.05 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV37_10_Pham Thi Kim Ngan_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Kết quả và thảo luận1.52 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV37_11_Pham Thi Kim Ngan_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Kết luận và kiến nghị238.4 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV37_12_Pham Thi Kim Ngan_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo163.94 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV37_13_Pham Thi Kim Ngan_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục48.71 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.