Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1514
Nhan đề: Nghiên cứu xử lý nitơ nồng độ cao trong nước rỉ rác kết hợp hai quá trình hiếu khí và thiếu khí
Tác giả: Nguyễn, Thị Phương Loan
Lưu, Trần Thị Mỹ Liên
Từ khoá: Xử lý Nitơ
Nước rỉ rác
Hiếu khí
Thiếu khí
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Xử lý nitơ nồng độ cao trong nƣớc rỉ rác kết hợp hai quá trình hiếu khí và thiếu khí được thực hiện với nghiên cứu ảnh hƣởng của nồng độ nitơ (300, 500 và 700 mgN-NH3+/L), thời gian lượng nƣớc (8, 16, 24 giờ) đối với quá trình nitrat hóa và thời gian lƣu nƣớc (4, 6, 8 giờ) có bổ sung nguồn cacbon là 2,5 mgCH3OH/mgN-NO3-, thay đổi nguồn cacbon bổ sung (2,0; 2,5; 3,0 mgCH3OH/mgN-NO3-) đối với quá trình khử nitrat.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1514
Bộ sưu tập: LV_Năm học 2015-2016_Kỹ thuật Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV30_1_Luu Tran My Lien_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa luận văn thạc sĩ217.24 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV30_2_Luu Tran My Lien_Ban giai trinh.pdf
  Giới hạn truy cập
Bản giải trình các nội dung chỉnh sửa luận văn thạc sĩ281.33 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV30_3_Luu Tran My Lien_Loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn150.95 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV30_4_Luu Tran My Lien_Tom tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Tóm tắt161.47 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV30_5_Luu Tran My Lien_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục166.24 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV30_6_Luu Tran My Lien_Danh sach.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh sách bảng169.99 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV30_7_Luu Tran My Lien_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Giới thiệu chung188.18 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV30_8_Luu Tran My Lien_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Tổng quan483.69 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV30_9_Luu Tran My Lien_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu750.69 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV30_10_Luu Tran My Lien_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Kết quả và thảo luận500.44 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV30_11_Luu Tran My Lien_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Kết luận và kiến nghị160.14 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV30_12_Luu Tran My Lien_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo227 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV30_13_Luu Tran My Lien_Muc luc Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục phụ lục232.11 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV30_14_Luu Tran My Lien_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục500.65 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.