Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1504
Nhan đề: Nghiên cứu đánh giá khả năng tái chế rác thải thực phẩm từ các bếp ăn công nghiệp để sản xuất compost
Tác giả: Lê, Thị Kim Oanh
Bùi, Nhân Mẫn
Từ khoá: Rác thải thực phẩm
Sản xuất compost
Bếp ăn công nghiệp
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Trong tất cả các nguồn phát thải rác thải thực phẩm tại Việt Nam, rác thải thực phẩm phát sinh chủ yếu từ hộ gia đình, tuy nhiên Việt Nam đang từng bước phát triển công nghiệp hóa , các KCN và nhà máy công nghiệp liên tục được xây dựng và mở rộng dẫn đến các bếp ăn công nghiệp ngày càng càng nhiều, số lượng trường học cũng tăng đáng kể, các bếp ăn tập thể phục vụ học sinh/sinh viên sẽ tăng theo tốc độ phát triển đó và do vậy nguồn rác thải thực phẩm phát sinh ngày càng tăng, bên cạnh đó việc khảo sát về thành phần và khối lượng phát sinh rác thải thực phẩm tại các bếp ăn tập thể cũng chưa được thực hiện.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1504
Bộ sưu tập: Năm 2016_MT_LV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV24_1_Bui Nhan Man_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa luận văn thạc sĩ210.93 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV24_2_Bui Nhan Man_Ban giai trinh.pdf
  Giới hạn truy cập
Bản giải trình các nội dung chỉnh sửa luận văn thạc sĩ336.84 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV24_3_Bui Nhan Man_Loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn126.89 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV24_4_Bui Nhan Man_Tom tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Tóm tắt152.14 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV24_5_Bui Nhan Man_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục157.47 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV24_6_Bui Nhan Man_Danh sach.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh sách bảng168.75 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV24_7_Bui Nhan Man_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Giới thiệu chung188.76 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV24_8_Bui Nhan Man_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Tổng quan384.91 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV24_9_Bui Nhan Man_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu404.8 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV24_10_Bui Nhan Man_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Kết quả và thảo luận1.17 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV24_11_Bui Nhan Man_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Kết luận và kiến nghị162.71 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV24_12_Bui Nhan Man_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo209.54 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV24_13_Bui Nhan Man_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục285.55 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.