Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1498
Nhan đề: Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn đến hiệu quả thu hồi khí từ hỗn hợp rau, cũ, quả trong chất thải rắn sinh hoạt hộ gia đình và bùn từ bể tự hoại
Tác giả: Nguyễn, Trung Việt
Võ, Thị Diệu Phước
Từ khoá: Chất thải rắn sinh hoạt
Hộ gia đình
Bùn
Phân hủy kỵ khí
Phân hủy kỵ khí dạng mẻ
Chất thải rau, cũ, quả
Biogas
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Nghiên cứu ảnh hưởng tỷ lệ phối trộn giữa chất thải rau, củ, quả (RCQ) trong chất thải rắn sinh hoạt hộ gia đình và bùn từ bể tự hoại bằng mô hình dạng mẻ, đựợc thực hiện tại phòng thí nghiệm Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường, Trường Đại học Văn Lang. Nghiên cứu được vận hành và điều kiện nhiệt độ tự nhiên và không điều chỉnh pH, độ kiềm trong suốt quá trình vận hành. Thời gian lưu chất thải trong mô hình ủ là 30 ngày. Mô hình thí nghiệm được làm bằng thùng nhựa với thể tích 20 lít, thể tích hữu dụng là 14 lít.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1498
Bộ sưu tập: Năm 2015_MT_LV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV23_1_Vo Thi Dieu Phuoc_2015_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa luận văn thạc sĩ138.55 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV23_2_Vo Thi Dieu Phuoc_2015_Loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn85.18 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV23_3_Vo Thi Dieu Phuoc_2015_Tom tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Tóm tắt112.78 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV23_4_Vo Thi Dieu Phuoc_2015_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục84.73 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV23_5_Vo Thi Dieu Phuoc_2015_Danh muc bang.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh sách bảng, danh sách hình, danh sách viết tắt89.62 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV23_6_Vo Thi Dieu Phuoc_2015_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Giới thiệu chung119.69 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV23_7_Vo Thi Dieu Phuoc_2015_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Tổng quan quá trình phân hủy kỵ khí chất thải rắn hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học380.82 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV23_8_Vo Thi Dieu Phuoc_2015_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu717.2 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV23_9_Vo Thi Dieu Phuoc_2015_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Kết luận và thảo luận270.95 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.