Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1495
Nhan đề: Nghiên cứu đánh giá các yêu tố ảnh hưởng đến quá trình Nitrate hóa nước thải sinh hoạt trong hệ thống bùn hoạt tính hiếu khí một giai đoạn
Tác giả: Trần, Thị Mỹ Diệu
Võ, Hoàng Sang
Từ khoá: Nitrate
Nước thải sinh hoạt
Bùn hoạt tính
Hiếu khí
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quá trình Nitrate hóa kết hợp với oxy hóa chất hữu cơ trong nước thải sinh hoạt
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1495
Bộ sưu tập: LV_Năm học 2014-2015_Kỹ thuật Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV21_1_Vo Hoang Sang_2015_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa luận văn thạc sĩ75.46 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV21_2_Vo Hoang Sang_2015_Ban giai trinh.pdf
  Giới hạn truy cập
Bản giải trình các nội dung chỉnh sửa luận văn thạc sĩ203.58 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV21_3_Vo Hoang Sang_2015_Loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn10.79 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV21_4_Vo Hoang Sang_2015_Tom tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Tóm tắt18.97 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV21_5_Vo Hoang Sang_2015_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục19.35 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV21_6_Vo Hoang Sang_2015_Danh muc.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh sách bảng, danh sách hình, danh sách viết tắt33.59 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV21_7_Vo Hoang Sang_2015_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Giới thiệu26.45 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV21_8_Vo Hoang Sang_2015_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Tổng quan488.23 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV21_9_Vo Hoang Sang_2015_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu252.02 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV21_10_Vo Hoang Sang_2015_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Kết quả và thảo luận5.08 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV21_11_Vo Hoang Sang_2015_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Kết luận và kiến nghị22.47 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV21_12_Vo Hoang Sang_2015_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo22.18 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV21_13_Vo Hoang Sang_2015_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục193.07 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.