Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1494
Nhan đề: Bài giảng kỹ năng bán hàng và quản trị bán hàng
Tác giả: Nguyễn Văn, Tâm
Khoa Thương mại và Quản trị kinh doanh
Từ khoá: Quản trị bán hàng
Kỹ năng bán hàng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1494
Bộ sưu tập: BG_Kinh doanh Thương mại_Môn Kỹ năng bán hàng và quản trị bán hàng_Năm học 2018-2019

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1731_1_Bai giang ky nang ban hang va quan tri ban hang_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa135.04 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1731_2_Bai giang ky nang ban hang va quan tri ban hang_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Tổng quan về Bán hàng & Quản trị bán hàng728.52 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1731_3_Bai giang ky nang ban hang va quan tri ban hang_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp1.36 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1731_4_Bai giang ky nang ban hang va quan tri ban hang_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Chiến lược bán hàng & Cơ cấu tổ chức LLBH763.53 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1731_5_Bai giang ky nang ban hang va quan tri ban hang_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Giám đốc bán hàng chuyên nghiệp394.71 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1731_6_Bai giang ky nang ban hang va quan tri ban hang_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Lập kế hoạch bán hàng623.74 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1731_7_Bai giang ky nang ban hang va quan tri ban hang_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: Kỹ năng lãnh đạo trong quản trị bán hàng997 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1731_8_Bai giang ky nang ban hang va quan tri ban hang_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7: Tuyển dụng - Đào tạo & Động viên NVBH752.06 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1731_9_Bai giang ky nang ban hang va quan tri ban hang_Chuong 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 8: Quản lý công nợ khách hàng535.26 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.