Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1458
Nhan đề: Đánh giá khả năng phân hủy lục bình bằng ấu trùng Ruồi lính đen
Tác giả: Trần, Thị Mỹ Diệu
Nguyễn, Ngọc Thiện
Từ khoá: Phân hủy
Lục bình
Ấu trùng
Ruồi lính đen
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm đánh giá khả năng phân hủy sinh học lục bình của ấu trùng ruồi lính đen (BSFL) trong điều kiện môi trƣờng tại Việt Nam. Các thí nghiệm đƣợc thực hiện với nguyên liệu là lục bình tƣơi đƣợc xử lý về kích thƣớc; khống chế về khối lƣợng; hoặc phân tách từng bộ phận cùng với một lƣợng ấu trùng ruồi lính đen không đổi (2 g) trong các mô hình bằng ống PVC tự chế tạo. Mô hình với tỉ lệ khối lƣợng 2 kg lục bình/2 g ấu trùng ban đầu và đƣợc băm nhỏ với kích thƣớc < 2 cm có hiệu quả xử lý cao nhất. Lá lục bình là thành phần có khả năng xử lý tốt nhất. Lƣợng lục bình còn lại sau khi xử lý thấp nhất là 0,4 kg, lƣợng nhộng tăng từ 2 g ban đầu lên 12 g. Cũng có thể sử dụng hỗn hợp rễ, thân và lá làm thức ăn cho ấu trùng, nhƣng trong trƣờng hợp này khối lƣợng ấu trùng tăng ít hơn so với mô hình chỉ sử dụng lá
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1458
Bộ sưu tập: Năm 2014_MT_LV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV8_1_Nguyen Ngoc Thien_2014_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa luận văn thạc sĩ240.58 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV8_2_Nguyen Ngoc Thien_2014_Tom tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Tóm tắt158.86 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV8_3_Nguyen Ngoc Thien_2014_Loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn158.48 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV8_4_Nguyen Ngoc Thien_2014_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục172.21 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV8_5_Nguyen Ngoc Thien_2014_Danh muc.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh mục hình, danh mục bảng, danh mục các từ viết tắt202.32 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV8_6_Nguyen Ngoc Thien_2014_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Giới thiệu chung185.19 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV8_7_Nguyen Ngoc Thien_2014_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Tổng quan1.35 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV8_8_Nguyen Ngoc Thien_2014_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Mô hình thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu1.42 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV8_9_Nguyen Ngoc Thien_2014_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Kết quả nghiên cứu1.16 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV8_10_Nguyen Ngoc Thien_2014_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Kết luận và kiến nghị201.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV8_11_Nguyen Ngoc Thien_2014_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục1.38 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV8_12_Nguyen Ngoc Thien_2014_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo256.04 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.