Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/13922
Nhan đề: Mô phỏng kế toán doanh nghiệp 1 - Lần 1 - HKI
Tác giả: Nguyễn, Minh Đức
Lương, Ngọc Liến
Từ khoá: Kế toán doanh nghiệp
Mô phỏng
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Kế toán Kiểm toán
Mô tả: 7 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/13922
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K22_MO PHONG KE TOAN DN 1_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Mô phỏng kế toán doanh nghiệp 12.1 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.