Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/13329
Nhan đề: Xác suất và thống kê - Lần 2 - HKIII
Từ khoá: Xác suất
Xác suất thống kê
Toán học
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Khoa học Cơ bản
Mô tả: 40 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/13329
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Khoa học Cơ bản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_XAC SUAT & THONG KE_Lan 2.pdf
  Giới hạn truy cập
13.29 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.