Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/13162
Nhan đề: Listening 5 - Lần 2 - HKIII (K22)
Từ khoá: Kỹ năng nghe
English
Listening
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại ngữ
Mô tả: 1 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/13162
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DA_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K22_LISTENING 5_CUOI KY_Lan 2_HK 3.pdf
  Giới hạn truy cập
158.43 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.