Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/12755
Nhan đề: VĂN HÓA VÀ XÃ HỘI ANH - Lần 1 - HKIII
Tác giả: Đỗ Phú Anh
Từ khoá: VĂN HÓA VÀ XÃ HỘI
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại ngữ
Mô tả: VĂN HÓA VÀ XÃ HỘI ANH
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/12755
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_NN_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_VAN HOA XA HOI ANH_L1_HK3.pdf
  Giới hạn truy cập
160.17 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.