Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/12648
Nhan đề: A Review On Constructed Wetlands Components And Heavy Metal Removal From Wastewater
Tác giả: Qasaimeh, Ahmad
AlSharie, Hesham
Masoud, Talal
Từ khoá: Constructed Wetlands
Wastewater
Heavy Metals
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Scientific Research Publishing Inc.
Tóm tắt: Constructed wetlands are man-made complex of substrates, emergent/submergent vegetation, and water. Constructed wetlands have been known as an efficient and low-cost treatment process. Constructed wetland is a natural treatment system that physical, chemical, and biological processes occur when water, soil, plants, and microorganisms interact. They are considered as natural treatment ecosystems that are designed to take advantages of the natural processes to provide wastewater treatment. Constructed wetlands treat different types of wastewaters such as municipal, industrial, agricultural, and storm water. The removal of heavy metals within wetlands is performed generally by plant uptake and by adsorption onto sediments. Heavy metal treatment examples and some specifications and regulations are finally discussed.
Mô tả: Journal of Environmental Protection Vol. 6, p 710-718
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/12648
Bộ sưu tập: Môi trường_BBKH_TCCN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH592_TCCN_286.A Review On Constructed Wetlands Components.pdf
  Giới hạn truy cập
A Review On Constructed Wetlands Components And Heavy Metal Removal From Wastewater292.36 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.