Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1249
Nhan đề: Thu nhận và phân tích thành phần Acid Amin trong nhau thai Bò Lai : Thuyết minh đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Lê Phúc, Chiến
Huỳnh Kim, Hoa
Từ khoá: Hệ sinh sản
Nhau thai bò lai
Acid amin
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1249
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_CNSH_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6615_1_Huynh Kim Hoa_S145497_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa326.75 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6615_2_Huynh Kim Hoa_S145497_loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn432.75 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6615_3_Huynh Kim Hoa_S145497_muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục432.67 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6615_4_Huynh Kim Hoa_S145497_danh muc bang hinh va chu viet tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh mục bảng và hình ảnh431.65 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6615_5_Huynh Kim Hoa_S145497_chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Mở đầu429.05 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6615_6_Huynh Kim Hoa_S145497_chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2 : Tổng quan935.37 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6615_7_Huynh Kim Hoa_S145497_chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Vật liệu, nội dung, phương pháp nghiên cứu642.84 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6615_8_Huynh Kim Hoa_S145497_chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận895.33 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6615_9_Huynh Kim Hoa_S145497_chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Kết luận và kiến nghị425.78 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6615_10_Huynh Kim Hoa_S145497_tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo517.66 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6615_11_Huynh Kim Hoa_S145497_phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục480.13 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.