Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1247
Nhan đề: Khảo sát quy trình phân tích, kiểm nghiệm các chỉ tiêu vi sinh vật trong sản phẩm xíu mại của công ty cổ phần thực phẩm CJ Cầu tre : Thuyết minh đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Trần Minh, Tâm
Trần Thị Kiều, Nhi
Từ khoá: Kiểm tra chất lượng sản phẩm
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1247
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_CNSH_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6617_1_Tran Thi Kieu Nhi_S145935_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa119.24 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6617_2_Tran Thi Kieu Nhi_S145935_loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn121.03 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6617_3_Tran Thi Kieu Nhi_S145935_muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục122.65 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6617_4_Tran Thi Kieu Nhi_S145935_danh muc bang va hinh.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh mục bảng và hình ảnh128.6 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6617_5_Tran Thi Kieu Nhi_S145935_chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Mở đầu158.48 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6617_6_Tran Thi Kieu Nhi_S145935_chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2 : Tổng quan các tài liệu548.73 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6617_7_Tran Thi Kieu Nhi_S145935_chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận707.04 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6617_8_Tran Thi Kieu Nhi_S145935_chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Kết luận và kiến nghị115.69 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6617_9_Tran Thi Kieu Nhi_S145935_tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo153.05 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.