Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1246
Nhan đề: Thu nhận và phân tích thành phần Acid Amin trong nhau thai Heo lai : Thuyết minh đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Lê Phúc, Chiến
Đặng Nguyễn Thị Thạnh, Lợi
Từ khoá: Hệ sinh sản
Nhau thai heo lai
Acid amin
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1246
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_CNSH_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6616_1_Dang Nguyen Thi Thanh Loi_S146674_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa252.01 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6616_2_Dang Nguyen Thi Thanh Loi_S146674_loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn345.14 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6616_3_Dang Nguyen Thi Thanh Loi_S146674_muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục260.59 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6616_4_Dang Nguyen Thi Thanh Loi_S146674_danh muc bang hinh va chu viet tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh mục bảng và hình ảnh258.6 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6616_5_Dang Nguyen Thi Thanh Loi_S146674_chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Mở đầu367.67 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6616_6_Dang Nguyen Thi Thanh Loi_S146674_chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2 : Tổng quan các tài liệu1.24 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6616_7_Dang Nguyen Thi Thanh Loi_S146674_chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3. Vật liệu, nội dung, phương pháp nghiên cứu583.01 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6616_8_Dang Nguyen Thi Thanh Loi_S146674_chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận1.09 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6616_9_Dang Nguyen Thi Thanh Loi_S146674_chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Kết luận và kiến nghị244.52 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6616_10_Dang Nguyen Thi Thanh Loi_S146674_tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo363.61 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6616_11_Dang Nguyen Thi Thanh Loi_S146674_phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục343.9 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.