Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1244
Nhan đề: Thu nhận và phân tích thành phần Acid Amin trong nhau thai Bò Lai : Thuyết minh đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Lê Phúc, Chiến
Huỳnh Kim, Hoa
Từ khoá: Hệ sinh sản
Nhau thai bò lai
Acid amin
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1244
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_CNSH_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6614_1_Ta Thanh Gia Ngoc_S142894_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa254.37 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6614_2_Ta Thanh Gia Ngoc_S142894_loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn306.07 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6614_3_Ta Thanh Gia Ngoc_S142894_muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục253.38 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6614_4_Ta Thanh Gia Ngoc_S142894_danh muc bang hinh va chu viet tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh mục bảng và hình ảnh322.16 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6614_5_Ta Thanh Gia Ngoc_S142894_chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Mở đầu320.46 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6614_6_Ta Thanh Gia Ngoc_S142894_chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2 : Tổng quan các tài liệu549.87 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6614_7_Ta Thanh Gia Ngoc_S142894_chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3. Vật liệu, nội dung, phương pháp nghiên cứu579.46 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6614_8_Ta Thanh Gia Ngoc_S142894_chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận699.57 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6614_9_Ta Thanh Gia Ngoc_S142894_chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Kết luận và kiến nghị261.81 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6614_10_Ta Thanh Gia Ngoc_S142894_tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo323.09 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6614_11_Ta Thanh Gia Ngoc_S142894_phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục567.68 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.