Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1242
Nhan đề: Sử dụng một số loại phân bón hữu cơ trong sản xuất rau Arugula (Eruca sativa Mill.) : Thuyết minh đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Ngô Thị, Xuyên
Phan Quang, Hương
Phạm Thị Minh, Thư
Từ khoá: Nghề làm vườn
Phân bón hữu cơ
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1242
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_CNSH_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6613_1_Pham Thi Minh Thu_S136398_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa148.39 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6613_2_Pham Thi Minh Thu_S136398_loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn215.03 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6613_3_Pham Thi Minh Thu_S136398_muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục147.41 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6613_4_Pham Thi Minh Thu_S136398_danh muc bang hinh va chu viet tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh mục bảng và hình ảnh129.82 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6613_5_Pham Thi Minh Thu_S136398_chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Mở đầu176.77 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6613_6_Pham Thi Minh Thu_S136398_chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2 : Tổng quan các tài liệu357.64 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6613_7_Pham Thi Minh Thu_S136398_chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3. Vật liệu, nội dung, phương pháp nghiên cứu198.68 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6613_8_Pham Thi Minh Thu_S136398_chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận3.41 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6613_9_Pham Thi Minh Thu_S136398_chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Kết luận và kiến nghị123.27 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6613_10_Pham Thi Minh Thu_S136398_tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo198.7 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6613_11_Pham Thi Minh Thu_S136398_phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục1.28 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.