Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1240
Nhan đề: Đánh giá đa dạng di truyền của quần thể chó lưng xoáy Phú Quốc được nuôi nhốt tại khu vực Huế dựa vào trình tự vùng Hypervariable Region 1 trên bộ Gene ty thể : Thuyết minh đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Huỳnh Văn, Hiếu
Lê Vũ Kim, Thi
Từ khoá: Đa dạng di truyền
Gen ty thể
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1240
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_CNSH_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6612_1_Le Vu Kim Thi_S146127_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa132.96 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6612_2_Le Vu Kim Thi_S146127_loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn145.82 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6612_3_Le Vu Kim Thi_S146127_muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục136.28 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6612_4_Le Vu Kim Thi_S146127_danh muc bang hinh va chu viet tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh mục bảng và hình ảnh138.75 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6612_5_Le Vu Kim Thi_S146127_chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Mở đầu132.36 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6612_6_Le Vu Kim Thi_S146127_chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2 : Tổng quan các tài liệu348.48 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6612_7_Le Vu Kim Thi_S146127_chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3. Vật liệu, nội dung, phương pháp nghiên cứu265.59 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6612_8_Le Vu Kim Thi_S146127_chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận971.58 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6612_9_Le Vu Kim Thi_S146127_chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Kết luận và kiến nghị126.24 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6612_10_Le Vu Kim Thi_S146127_tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo170.3 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6612_11_Le Vu Kim Thi_S146127_phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục214.39 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.