Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/12374
Nhan đề: Selective Characterisation And Microbial Analysis Of Industrial Hazardous Wastes In Kadapa District, Rayalaseema Region (A.P - INDIA)
Tác giả: Nagamaddaiah, K.Hari
J.Latha
Babu, K.Sudhakar
Từ khoá: Total dissolved solids (TDS)
Physico-Chemical parameters
Hazardous Wastes
Năm xuất bản: 2015
Tóm tắt: The present research investigation is mainly aimed at selective characterisation of industrial hazardous wastes specifically solid wastes in Kadapa district of Rayalaseema region, Andhra Pradesh. The hazardous wastes from specified industries of the region contaminate the water, soil and atmosphere in the vicinity of selected locations of industrial belt. The hazardous solid effluent samples were collected from industrial belt of Kadapa district by following standard procedures. The research study is focused on investigating Physico-Chemical parameters like pH, EC, TDS, SO3 2-, Cl-, SO4 -2, PO4 -3, Ca2+ and Mg2+. The results indicate that quality parameters exceeding the permissible limits and posing challenge to environment protection. The collected solid effluent samples in contaminated soil were characterized for identification of bacteria.
Mô tả: IJISET - International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology Vol. 2 Issue 3, 7p.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/12374
ISSN: 2348 – 7968
Bộ sưu tập: Kỹ thuật

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH380_TCCN_63.Selective Characterisation And.pdf
  Giới hạn truy cập
Selective Characterisation And Microbial Analysis Of Industrial Hazardous Wastes In Kadapa District, Rayalaseema Region (A.P - INDIA)134.78 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.