Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1237
Nhan đề: Chiết xuất tinh dầu trà xanh và bước đầu nghiên cứu sản xuất mỹ phẩm : Thuyết minh đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Trần Thị, Minh
Phương Huỳnh Ái, Trà
Từ khoá: Tinh dầu trà
Nghiên cứu sản xuất
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1237
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_CNSH_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6610_1_Phuong Huynh Ai Tra_S143927_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa249.96 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6610_2_Phuong Huynh Ai Tra_S143927_loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn693.41 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6610_3_Phuong Huynh Ai Tra_S143927_muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục419.61 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6610_4_Phuong Huynh Ai Tra_S143927_danh muc bang hinh va chu viet tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh mục bảng và hình ảnh586.09 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6610_5_Phuong Huynh Ai Tra_S143927_chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Mở đầu501.69 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6610_6_Phuong Huynh Ai Tra_S143927_chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2 : Tổng quan các tài liệu1.11 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6610_7_Phuong Huynh Ai Tra_S143927_chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận679.39 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6610_8_Phuong Huynh Ai Tra_S143927_chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Kết luận và kiến nghị426.08 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6610_9_Phuong Huynh Ai Tra_S143927_tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo524.34 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6610_10_Phuong Huynh Ai Tra_S143927_phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục756.07 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.