Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1234
Nhan đề: Phân loại một số loài cá bảy màu đực nuôi cảnh thuộc chi Poecila dựa trên trình tự vùng coi Gene ty thể và đặc điểm hình thái vẩy đuôi : Thuyết minh đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Trương Thế, Quang
Lê Nguyễn Thúy, Hằng
Từ khoá: Gen ty thể
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1234
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_CNSH_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6608_1_Le Nguyen Thuy Hang_S145061_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa161.79 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6608_2_Le Nguyen Thuy Hang_S145061_loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn152.39 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6608_3_Le Nguyen Thuy Hang_S145061_muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục137.66 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6608_4_Le Nguyen Thuy Hang_S145061_tu viet tat-bang va hinh.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh mục bảng và hình ảnh174.16 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6608_5_Le Nguyen Thuy Hang_S145061_chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Mở đầu167.31 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6608_6_Le Nguyen Thuy Hang_S145061_chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2 : Tổng quan các tài liệu nghiên cứu nghiên cứu liên quan đến đề tài3.31 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6608_7_Le Nguyen Thuy Hang_S145061_chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Đối tượng, nội dung, địa điểm và phương pháp nghiên cứu226.43 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6608_8_Le Nguyen Thuy Hang_S145061_chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận5.67 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6608_9_Le Nguyen Thuy Hang_S145061_chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Kết luận và kiến nghị178.38 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6608_10_Le Nguyen Thuy Hang_S145061_tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo181.61 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6608_11_Le Nguyen Thuy Hang_S145061_phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục5.45 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.