Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1232
Nhan đề: Khảo sát quy trình chế biến mặt hàng mới cá trứng một nắng tẩm gia vị muối ớt và kiểm tra chất lượng sản phẩm : Thuyết minh đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Trương Thế, Quang
Trần Nguyễn Thanh, Uyên
Từ khoá: Công nghệ thực phẩm
Quy trình chế biến
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1232
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_CNSH_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6607_1_Tran Nguyen Thanh Uyen_S142858_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa120.32 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6607_2_Tran Nguyen Thanh Uyen_S142858_loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn120.23 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6607_3_Tran Nguyen Thanh Uyen_S142858_muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục114.84 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6607_4_Tran Nguyen Thanh Uyen_S142858_danh muc bang hinh va chu viet tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh mục bảng và hình ảnh119.45 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6607_5_Tran Nguyen Thanh Uyen_S142858_phan 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1: Mở đầu114.84 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6607_6_Tran Nguyen Thanh Uyen_S142858_phan 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2 : Tổng quan các tài liệu538.36 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6607_7_Tran Nguyen Thanh Uyen_S142858_phan 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 3. Vật liệu, nội dung, phương pháp nghiên cứu335.59 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6607_8_Tran Nguyen Thanh Uyen_S142858_phan 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận604.95 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6607_9_Tran Nguyen Thanh Uyen_S142858_phan 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 5: Kết luận và kiến nghị115.8 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6607_10_Tran Nguyen Thanh Uyen_S142858_tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo154.5 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6607_11_Tran Nguyen Thanh Uyen_S142858_phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục300.64 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.