Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1230
Nhan đề: Nhân giống vô tính cây kim thất tai (Gynura Divaricata (L.) DC. : Thuyết minh đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Ngô Thị, Xuyên
Nguyễn Thị Thanh, Hiền
Từ khoá: Nhân giống vô tính
Cây kim thái tai
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1230
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_CNSH_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6606_1_Nguyen Thi Thanh Hien_S144272_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa201.18 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6606_2_Nguyen Thi Thanh Hien_S144272_loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn404.18 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6606_3_Nguyen Thi Thanh Hien_S144272_muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục355.71 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6606_4_Nguyen Thi Thanh Hien_S144272_danh muc bang hinh va chu viet tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh mục bảng và hình ảnh251.82 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6606_5_Nguyen Thi Thanh Hien_S144272_chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Mở đầu288.63 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6606_6_Nguyen Thi Thanh Hien_S144272_chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2. Tổng quan tài liệu nghiên cứu697.01 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6606_7_Nguyen Thi Thanh Hien_S144272_chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3 : Nội dung và phương pháp nghiên cứu701.41 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6606_8_Nguyen Thi Thanh Hien_S144272_chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận1.02 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6606_9_Nguyen Thi Thanh Hien_S144272_chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Kết luận và kiến nghị282.19 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6606_10_Nguyen Thi Thanh Hien_S144272_tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo358.21 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6606_11_Nguyen Thi Thanh Hien_S144272_phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục558.96 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.