Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1228
Nhan đề: Nghiên cứu và đánh giá chất lượng chả giò nhân thịt tại công ty cổ phần thực phẩm CJ Cầu Tre : Thuyết minh đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Trần Minh, Tâm
Trịnh Ái, Nhi
Từ khoá: Kiểm tra chất lượng sản phẩm
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1228
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_CNSH_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6605_1_Trinh Ai Nhi_S144940_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa163.89 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6605_1_Trinh Ai Nhi_S144940_phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục858.65 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6605_2_Trinh Ai Nhi_S144940_loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn179.04 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6605_3_Trinh Ai Nhi_S144940_muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục280.21 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6605_4_Trinh Ai Nhi_S144940_danh muc bang va hinh.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh mục bảng và hình ảnh417.02 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6605_5_Trinh Ai Nhi_S144940_chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Mở đầu332.14 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6605_6_Trinh Ai Nhi_S144940_chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2 : Tổng quan các tài liệu nghiên cứu liên quan tới đề tài431.76 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6605_7_Trinh Ai Nhi_S144940_chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3 : Nội dung và phương pháp nghiên cứu1.37 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6605_8_Trinh Ai Nhi_S144940_chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận648.19 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6605_9_Trinh Ai Nhi_S144940_chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Kết luận và kiến nghị194.68 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6605_10_Trinh Ai Nhi_S144940_tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo228.93 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.